7 levels to high-performance sales teams

7 stupňů k vysoce výkonným obchodním týmům

Existuje mnoho modelů, které vám pomohou vybudovat kulturu vysoce orientovanou na úspěšný prodej. Zde jeden z nich, který můžete využít ve snaze k větší inovativnosti, zlepšení individuální spokojenosti, efektivnější komunikaci, lepšímu rozhodování a výstupům.

Model pyramidy popisuje sedm klíčových principů pro budování vysoce výkonných obchodních týmů.

Důvěra

Důvěra je základem při budování vysoce výkonného týmu, který vyžaduje neochvějnou víru, že každý směřuje ke stejným strategickým cílům. Začněte tím, že se ujistíte, že je každý v pozici, která odpovídá jeho dovednostem. Pokud jsou lidé ve špatných pozicích, bude celková důvěra týmu podkopána. Ukažte zaměstnancům, kterým důvěřujete, že jim umožníte rozhodovat se. Zaměstnanci pocítí důvěru a zmocnění, když vědí, že je podpoříte.

Vize

Chcete-li angažované lidi, budete se muset podělit o jasnou a jednoduchou vizi, která je sladěna až k podnikové strategii nejvyšší úrovně. Vize by měla být nejen vznešená, ale hlavně uchopitelná pro všechny. Jako příklad usilujte o zlepšení spokojenosti zákazníků. To znamená, že opatření a rozhodnutí, která děláte, musí být zaměřena hlavně na zajištění úspěchu zákazníků. V rámci zastřešující vize může existovat několik cílů, jak ji podpořit, například „Vylepšit zákaznickou podporu o X %.“

Týmová práce

Mějte na paměti, že někteří se mohou v práci cítit izolovaní, než aby se cítili jako součást soudržného týmu. Vysoce distribuované týmy mohou způsobit problémy. Podpořte každého člena týmu tím, že ho povzbudíte, aby přinášel kreativní nápady k řešení problémů nebo poskytl podklady pro důležitá rozhodnutí. Každý má individuální role a odpovědnosti, ale ve společnosti obvykle dochází k určitému přechodu společně.

Posílení

Až dokončíte výše uvedené kroky, nechte tým hrát. Najděte způsoby, jak ho posílit, aby mohl začít vyhrávat. Členové týmu jsou často produktivnější a podávají nejlepší výkony, když jim jdete z cesty. Je zásadní, aby členové týmu měli příležitost růst a vyvíjet se sami. Buďte připraveni vést, ale nejprve připravte půdu, dohodněte se na cílech a nechte týmy a přispěvatele, aby si vytvořily vlastní strategie úspěchu.

Odpovědnost

Přenesení odpovědnosti pomáhá budovat důvěru a porozumění ve vašem týmu. Chcete-li vybudovat odpovědnost, stanovte jasné cíle shora dolů, které lze měřit u každého jednotlivce a pravidelně kontrolujte klíčové milníky. Pokud zůstanete na vrcholu pokroku, vyhnete se překvapení a nastavíte podmínky pro předvídatelnost. Prokázání odpovědnosti, pokud jde o cíle a transparentnost ohledně úspěchů a neúspěchů povznáší organizaci.

Výkon

Prosazování realizace a následná kontrola bývají občas přehlíženy. Místo toho, abyste byli paralyzováni plánováním a analýzou, připomeňte týmu vaši sdílenou vizi a přimějte je, aby ji realizovali. Místo spokojenosti rozvíjejte agilní a na zákazníka zaměřený přístup.

Odměna

Poté, co jste vybudovali svůj vysoce výkonný tým nezapomeňte uznat a odměnit jeho členy. Peníze však nejsou vždy odpovědí. Někdy je vhodnější slovní pochvala nebo jiné benefity. S opakovanými úspěchy se můžete podívat na příležitosti k rozšíření odpovědnosti členů vašeho týmu a zvážit povýšení. Uznání může být velmi motivující a podporuje pokračující úspěch jednotlivce, týmu i širší společnosti.

 

Budování týmu a jeho vedení k úspěchu vyžaduje mnoho kroků. Pokud se některý krok v tomto modelu rozpadne, může dojít k oslabení celého základu. Dejte si na to pozor.

 

 

-bb-

7 levels to high-performance sales teams

There are many models to help you build a culture highly focused on successful sales. Here is one that you can use in an effort to be more innovative, improve individual satisfaction, achieve better decision-making and outputs and communicate more effectively.

The pyramid model describes seven key principles for building high-performance business teams.

Trust

Trust is the foundation in building a high-performing team that requires unwavering faith that everyone is moving toward the same strategic goals. Start by making sure everyone is in a position that matches their skills. If people are in the wrong positions, the team's overall confidence will be undermined. Show employees you trust them to make decisions. Employees will feel that they are trusted and empowered when they know you will support them.

Vision

If you want committed people, you need to share a clear and simple vision that is aligned with the top-level corporate strategy. The vision should not only be noble, but above all tangible for all. For example, strive to improve customer satisfaction. This means that the actions and decisions you make must be focused primarily on ensuring customer success. Within an overarching vision, there may be several goals to support it, such as "Improve customer support by X%."

Teamwork

Keep in mind that some may feel isolated at work rather than being part of a cohesive team. Highly distributed teams can cause problems. Support each team member by encouraging them to come up with creative ideas to solve problems or provide input for important decisions. Everyone has individual roles and responsibilities, but in society there is usually a certain sense of togetherness.

Empowerment

After completing the above steps, let the team play. Find ways to strengthen it, so it can start winning. Team members are often more productive and perform best when you get out of their way. It is essential that team members have the opportunity to grow and develop on their own. Be prepared to lead, but first prepare the ground, agree on goals, and let teams and contributors develop their own success strategies.

Accountability

Delegating responsibilities helps build trust and understanding in your team. To build accountability, set clear top-down goals that can be measured for each individual and regularly review key milestones. If you stay on top of progress, you will avoid surprises and set conditions for predictability. Demonstrating accountability for goals and transparency about successes and failures will elevate organizations.

Execution

Enforcement and follow-up are sometimes overlooked. Instead of being paralyzed by planning and analysis, remind the team of your shared vision and how to achieve it. Instead of satisfaction, develop an agile and customer-oriented approach.

Reward

Once you have built your high-performing team, be sure to recognize and reward its members. However, money is not always the answer. Sometimes verbal praise or other benefits are more appropriate. With repeated successes, you can look at opportunities to expand the responsibilities of your team members and consider promotions. Recognition can be very motivating and supports the continued success of the individual, the team and the wider society.

 

Building a team and leading it to success requires many steps. If one step in this model falls apart, the whole foundation may be weakened. Be careful.


-bb-

    Zdroj: Selling Power - online verze amerického časopisu určeného pro ředitele obchodu