Four characteristics of customer care that will make your clients loyal

Čtyři charakteristiky zákaznické péče, díky které vám budou vaši klienti věrní

Zákaznický servis hraje klíčovou roli v tom, jak klienti vnímají celou danou značku. A proto hraje péče o klienty tak výraznou roli i v jejich věrnosti. Perfektní zákaznický servis je základním nástrojem udržení vaší klientely a je často jedním z hlavních parametrů v rozhodování klientů zda zůstat u dané firmy (to v případě, že poskytovaný servis je perfektní) anebo odejít ke konkurenci (pokud klienti nejsou se servisem spokojeni). Zde jsou čtyři znaky zákaznického servisu, který vám pomůže navýšit loajalitu vaší klientely.

Tyto tipy přinesl server Entrepreneur.com.

Personalizace na základě dat

Dnešní moderní technologie umožňují shromažďovat o jednotlivých klientech hodnotná data ze všech fází prodejního procesu i životního cyklu daného zákazníka. Využívejte tato data k tomu, abyste udělali zkušenost daného zákazníka co nejvíce individuální a ušitou na míru.

Zásah v klíčových momentech

Detekujte v životním cyklu klienta klíčové momenty, ve kterých je nutné zásah z vaší strany, naučte se podle různých indikátorů tyto momenty rozpoznávat a zasahujte proaktivně předem tak, abyste vztah s klientem měli pod kontrolou.

Plán na ten nejhorší scénář

Připravujte všechny zaměstnance, kteří přijdou do styku s klienty, na všechny možné negativní scénáře, které ohledně servisu poskytovanému klientům mohou nastat, a naučte je, co mají v těchto často vyhrocených chvílích dělat.

Jsou všichni klienti skutečně lukrativní?

Udržet si dlouhodobě všechny klienty může být náročné na energii a zdroje. Je tedy vhodné zvážit i to, jestli jsou všichni stávající zákazníci 100% kompatibilní s vaším produktem, a jestli byste se neměli zamyslet nad tím, jak získávat kvalitnější klienty, kteří více odpovídají vašim parametrům ideálního zákazníka. Žádný zákaznický servis by totiž neměl vyhovět sto procentům požadavků všech klientů. To by vaši firmu také mohlo zruinovat.

 

-mm-

 

Four characteristics of customer care that will make your clients loyal

 Customer service plays a key role in how clients see the whole brand. This is why customer care plays such a key role in their loyalty. Perfect customer service is the basic tool of maintaining your client base. It is also often the main parameter in the customer's decision-making process whether to stay with the company (if the service is great) or  leave for the competition (if the clients are not happy with the service). Here are four characteristics of customer service that will help you increase the loyalty of your clientele.

These tips were published by Entrepreneur.com.

Data-based personalization

Modern technologies today allow you to collect valuable data from all phases of the sales process and the life cycle of the customer. Use this data to make the client experience as individual and tailor-made as possible.

Intervention in key moments

Detect the key moments in the life cycle of the client in which an intervention is needed, learn to recognize these moments according to various indicators, and intervene proactively in advance so that you have the relationship with the client under control.

Plans for the worst-case scenario

Prepare all the employees that come into contact with customers for all possible negative scenarios that might happen in the services you provide to client, and teach them what they should do in these often stressful situations.

Are all clients truly lucrative?

Keeping all the clients in the long-term might be challenging in terms of energy and resources. It is advisable to consider whether all your current clients are 100% compatible with your product, or whether you should think about getting more quality clients that are closer to your ideal. No customer service can meet all the requirements of all clients. If you try to please absolutely everyone, your company might even go bankrupt.

 

-mm-

    Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele