5 ways to increase customer loyalty

5 způsobů, jak zvýšit loajalitu zákazníků

Abyste získali loajalitu dnešního typu zákazníků potřebujete si s nimi nejprve vypěstovat silné citové spojení. Přečtěte si pět principů pro vytváření silné zákaznické zkušenosti, která vás odliší od davu.

Podnikání se mění. Už nestačí mít dobrý produkt se slušnými službami a očekávat, že vyniknete na trhu nebo přilákáte prémiové zákazníky. Zákazníci si dnes mohou vybírat podobné produkty a služby od různých dodavatelů a objednat jednoduše na pár kliknutí v mobilu. Očekávání ohledně rychlosti, personalizace a úrovně služeb rostou, protože zákazníci porovnávají zkušenosti top společností v oborech a očekávají to samé i od ostatních.

Jak můžete přežít, natož aby se vám na tomto nejistém trhu dařilo?

Většina podniků nalila malé jmění do zbrusu nového webu, školení prodeje, PPC, SEO apod. Existuje však jedna oblast, která prokazuje dlouhodobý udržitelný růst bez ohledu na velikost vašeho podnikání.

V dnešním světě se lidé rozhodují nakupovat od společnosti kvůli tomu, jaké je to s nimi obchodovat – nakupují podle zážitku. Jedná se o emocionální spojení, které si budují prostřednictvím celé své zkušenosti se značkou, což ovlivňuje loajalitu. Není to to, co dělají, ale to, jak se s vámi cítí.

Skvělou zprávou pro vás je, že skvělé zákaznické zkušenosti je možné dosáhnout téměř v každém podnikání. Stačí jen vize vidět za hranice toho, jak se věci běžně dělají, a odhodlání být tím, kdo rozbíjí formu.

Účel

Lidé musí pochopit vaše unikátní prodejní hodnoty. Pokud by vaše firma neexistovala, zanechalo by to mezeru, nebo jste jen další značka mezi srovnatelnými na trhu? Pokud nemáte přednosti oproti konkurenci, budete muset soutěžit o cenu, dostupnost, specifikace produktu a jakýkoli jiný faktor narušující marži.

Publikum

Pro optimalizaci úspěchu vašeho vztahu je zásadní vědět, kdo jsou vaši nejcennější zákazníci, a skutečně porozumět tomu, co je přitahuje. Je až podivné, kolik podniků není schopno identifikovat svou cílovou skupinu.

Přístup

Jaké metody používáte k oslovení publika, abyste vytvořili správná spojení? To, jak přistupujete k zákazníkům, je klíčovou součástí toho, jak se s vámi cítí. A ještě jedna otázka: Necháváte způsob interakce s publikem na náhodu, nebo jej předem plánujete? Zní to jednoduše. Máte ale zákaznickou strategii, která popisuje, jak plánujete interakci se svými zákazníky napříč všemi kontaktními body, a to způsobem, který je důsledně navržen tak, aby splňoval vaše cíle a váš příslib značky?

Kanály

Jaké kanály používáte ke komunikaci se zákazníky? Přístup se bude u každého kanálu lišit, ale musíte se ujistit, že se kontaktní body na konci sbíhají dohromady. Jsou všechny kanály, které používáte, integrovány a fungují bezproblémově?

Nabídka

Co poskytujete a je jedinečné pro zbytek trhu, který vás odlišuje od konkurence? Může si někdo vyzvednout váš produkt nebo službu a porovnat je bez rozdílu s něčím jiným? Musíte se ujistit, že vaše unikátní prodejní hodnoty jsou dostatečně silné a patrné ve všech bodech prodeje. Vaše nabídka musí být pečlivě navržena a naplánována, aby divákům co nejjednodušším způsobem nabídla to, co potřebují, tam, kde to potřebují.

 

 

-bb-

5 ways to increase customer loyalty

To gain the loyalty of customers today, you first need to develop a strong emotional connection with them. Learn five principles for creating a strong customer experience that sets you apart from the crowd.

Business is changing. It is no longer enough to have a good product with decent services and expect to excel in the market or attract premium customers. Today, customers can choose similar products and services from different suppliers and order simply with a few clicks on their mobile phone. Expectations regarding speed, personalization and service levels are growing as customers compare the experience of doing business with top companies in the industry and expect the same from others.

How can you survive, let alone thrive in this uncertain market?

Most businesses have poured small assets into brand new websites, sales training, PPC, SEO, etc. However, there is one area that demonstrates long-term sustainable growth regardless of the size of your business.

In today's world, people choose to buy from companies because of what it's like to do business with them - they shop by experience. These are emotional connections that they build through their entire brand experience, which affects loyalty. It's not what they do, it's how they feel about you.

The great news for you is that a great customer experience can be achieved in almost any business. All you have to do is see beyond how things are commonly done, and have the determination to be the one who breaks the mold.

Purpose

People need to understand your unique sales value. If your company didn't exist, would it leave a gap, or are you just another brand among others on the market? If you have no advantage over the competition, you will have to compete for price, availability, product specifications and any other factor that affects  margins.

Audience

To optimize the success of your relationship, it is essential to know who your most valuable customers are and to truly understand what attracts them. It is strange how many companies are not able to identify their target group.

Access

What methods do you use to reach your audience in order for them to make the right connections? How you approach customers is a key part of how they feel about you. And one more question: Do you leave the way of interacting with the audience to chance, or do you plan it in advance? It sounds simple. But do you have a customer strategy that describes how you plan to interact with your customers across all contact points, in a way that is consistently designed to meet your goals and your brand promise?

Channels

What channels do you use to communicate with customers? The approach will be different for each channel, but you need to make sure that the contact points converge at the end. Are all the channels you use integrated and do they  work smoothly?

Offer

What do you provide and is it unique to the rest of the market and sets you apart from the competition? Can someone pick up your product or service and compare it without seeing anything distinctive about it? You need to make sure that your unique sales values ​​are strong enough and visible at all points of sale. Your offer must be carefully designed and planned to offer viewers what they need and where they need it in the simplest way.


-bb-

    Zdroj: Director Magazine - britský časopis pro vedoucí pracovníky především malých a středních podniků