Do you want to reach your sales targets more easily? Here are some tips on how to do it

Chcete snáz dosahovat svých prodejních cílů? Máme tipy, jak na to

Chcete se stát lepším obchodníkem a snáz dosahovat svých měsíčních, čtvrtletních a ročních prodejních cílů? Chcete, aby se k vám klienti vraceli a aby se navýšila průměrná hodnota vašich prodejů? Zde jsou čtyři taktiky, které vám těchto cílů v dlouhodobém horizontu pomohou dosáhnout.

Zvyšte svoji expertizu

Podle Selling Power se většina zákazníků na své prověřené obchodníky obrací z toho důvodu, že důvěřují jejich úsudku a mají je za odborníky. Buďte vyhledávanými konzultanty, od kterých si potenciální klienti nechají rádi poradit, a staňte se skutečnými experty ve vašem oboru. K tomu je potřeba sledovat moderní trendy, neustále se vzdělávat a vždy být schopen poradit to nejlepší možné řešení.

Používejte kvalitní CRM systém a udržujte své databáze aktuální

Být efektivním obchodníkem znamená pracovat s databázemi a daty, která jsou vypovídací a čistá. Nepodceňujte zadávání informací o klientovi a o průběhu schůzek do vašeho CRM systému. Investujte do kvalitního softwaru, který vám umožní vždy nabídnout klientovi to nejlepší a individuálně upravené řešení.

Udržujte si pozitivní přístup

Jednou z nejsilnějších zbraní při komunikaci s potenciálními klienty je nadšení pro to, co prodáváte. Každý jsme jiný a tak nelze uvést žádnou obecnou a univerzálně platnou radu, jak se dostat do pozitivní nálady. Dělejte cokoliv, co u vás funguje, a mějte nadhled a pozitivní přístup. Pouštějte si oblíbenou hudbu, jděte se proběhnout nebo znovu z první ruky zažijte použití vašeho produktu, abyste k němu znovu našli vztah.

Pravidelně pracujte na udržování své sítě kontaktů

Dlouhodobě úspěšný obchodník musí alespoň částečně těžit se své široké a kvalitní sítě kontaktů. Mít dobré známosti a udržovat kvalitní komunikaci s potenciálními klienty a obchodními partnery je základ dlouhodobého úspěchu v obchodním světě. Navíc jedna návštěva vhodné akce, například konference nebo veletrhu, vám může přinést tolik ovoce, jako několikadenní snažení z vnitřku kanceláře. Nepodceňujte kontakty a neformální vztahy s klienty a obchodními partnery a neustále rozšiřujte svoji síť kontaktů.

 

 

-mm- 

Do you want to reach your sales targets more easily? Here are some tips on how to do it

Do you want to become a better salesperson and reach your monthly, quarterly and yearly targets more easily? Do you want clients to come back and to increase the average value of your sales? Here are four techniques that will help you reach these goals in the long run.

Increase your expertise

According to Selling Power, most customers turn to the salespeople they're used to because they trust their judgment and consider them experts. Become a sought-after consultant that prospective clients come to in order to get advice from, and become a true experts in your field. In order to do that, you must follow modern trends, keep improving your knowledge and always be able to suggest the best possible solution.

Use a quality CRM system and keep your databases updated

Being an effective salesperson means working with databases and data that are informative and clear. Do not underestimate entering information about the client and your meetings with them to your CRM system. Invest in quality software that enables you to always offer the client the best, personalized solution.

Keep a positive attitude

One of the most powerful weapons in communicating with prospective clients is enthusiasm for what you are selling. We are all different and there is no general and universally applicable advice on how to get into a good mood. Do anything that works for you and have a positive attitude. Listen to your favourite music, go for a run, or have first-hand experience of using of your product so that you find passion for it.

Maintain your contact network reguarly

A salesperson who is successful in the long run must, at least partially, use their wide contact network. Having good contacts and maintaining quality communication with prospective clients and business partners is essential in succeeding in the business world. Moreover, one visit to a suitable event, such a conference or trade fair, can bear the same fruit as several days' worth of effort done from your office. Do not underestimate your contacts and informal relationships with clients and business partners, and always keep expanding your contact network.

 

-mm-

    Zdroj: Selling Power - online verze amerického časopisu určeného pro ředitele obchodu