Don't confuse e-mails for prospective clients with novels

E-mail pro klienta není žádný román

Nejlepším způsobem, jak oslovit nové klienty, je přímo a osobně. Druhým nejlepším způsobem je telefonní kontakt. Když jsou obě tyto možnosti nedostupné, zbývá kontakt e-mailem. Oslovení pomocí elektronické pošty lze udělat jak dobře, tak špatně. V tomto článku vám přiblížíme, čeho byste se měli vyvarovat.

Zavádějící předmět

Podle blogu společnosti HubSpot by měl předmět e-mailu adresáta zaujmout. Nesmí být nudný. Zároveň se ale vyhněte tomu, aby byl zavádějící. Jakmile na něco adresáta „nalákáte“ předmětem a obsah e-mailu pak předmětu vůbec neodpovídá, klient jej pravděpodobně hned smaže.

Klišé

V předmětu i v samotném textu e-mailu byste se měli vyhnout klišé, které jsou typické pro hromadné rozesílky. Tedy žádné „jedinečné příležitosti“, „omezené nabídky“ a „90% slevy“.

Neznalost firmy a produktů

V e-mailu byste hned ze začátku měli adresátovi dát najevo, že jste si dali práci s tím, najít si o něm či jeho firmě určité informace. V úvodu pak nějak chytře propojte to, co váš produkt nabízí, s tím, čím se adresát zabývá. Vyvarujte se větších chyb a nedávejte okatě najevo, že vůbec nevíte, co daný zákazník dělá.

Příliš zdlouhavý text

V dnešní době platí, že čím kratší text, tím lépe. Mnohým obchodníkům je líto něco vynechat, a proto píší do e-mailu doslova romány. Stejně tak jim v úvodu e-mailu trvá, než se dostanou k samotnému jádru věci. Buďte struční, úderní a neodrazujte adresáta přílišnou délkou textu.

Zoufalý tón

Není nic horšího, než když obchodník zní zoufale. Vaše zpráva by měla vyznít pozitivně, měla by klienta motivovat k zájmu o váš produkt, a nikoliv prosit o věnování pozornosti.

-mm-

Don't confuse e-mails for prospective clients with novels

The best way to approach new clients is personally, face-to-face. The second best way is by phone. If neither of these two options is available, you are left with e-mail. Addressing prospects this way can be done both well or badly. This article will focus on what not to do.

Misleading subject line

According to the blog of the HubSpot company, the subject line of the e-mail should engage the prospect. So it should not be boring. But at the same time, it can't be misleading either: if you "lure" the addressee with a subject line that has nothing to do with the e-mail text itself, the prospect will most likely delete the message immediately.

Clichés

In both the subject line and the main text of the e-mail, you should avoid clichés that are typical of mass e-mails. So leave out such phrases as "unique opportunities", "limited offers" or "90% discounts".

Lack of knowledge about the company and its products

In your e-mail, you should make it clear to the addressee that you have done your research on them or the company. Your opening should neatly interconnect what you offer and what the prospect does. Beware of making big mistakes and do not make it obvious you haven't a clue what the given prospect actually does.

Too long a text

The rule nowadays is: the shorter the text the better. Many salespeople do not want to leave anything out and end up writing huge chunks of text. It also takes them a long time in the introduction to get to the point. Be brief, forceful and do not drive readers away with long texts.

Desperate tone

There is nothing worse than a salesperson who sounds desperate. Your message should be positive and motivate the prospect to become interested in your product. It definitely should not beg the prospect to pay attention.

-mm-

    Zdroj: HubSpot Blog - blog na stránkách společnosti HubSpot věnovaný marketingu a obchodu