Some practical advice on how to increase the success rate of your sales meetings

Několik praktických rad, jak zvýšit úspěšnost vašich obchodních schůzek

Máte dostatečné množství kontaktů na potenciální zákazníky i dostatek schůzek s nimi, ale nejste spokojení s tím, jak úspěšní na těchto schůzkách jste? Chtěli byste mít vyšší procentuální úspěšnost, podepisovat více smluv a navýšit průměrný objem vašich prodejů? Zde je několik praktických rad, jak toho dosáhnout.

Upravte vaši nabídku klientovi na míru

Častým problémem, který způsobuje malou procentuální úspěšnost prodeje, je malá personalizace, tedy úprava nabídky dle specifických požadavků konkrétního klienta. Snažte se co nejméně používat paušální řešení.

Zapracujte na vaší prodejní osnově

Kvalitní prodejní scénář je základem úspěchu. Průběžně na něm pracujte a doplňujte řešení nových a nových situací, na které narazíte. Nepoužíváte žádný pevný scénář? Tak to musíte hned napravit.

Motivujte zákazníka, aby se rozhodl hned

Jak uvádí blog společnosti HubSpot, první schůzka s klientem by v ideálním případě měla končit podpisem smlouvy. Minimálně byste však od klienta měli získat předběžné vyjádření a odsouhlasení dalších, jasně definovaných kroků v daném prodejním procesu.

Navoďte pocit urgence

Časová omezení, limitované edice, popis toho, co klienta čeká, pokud nebude svoji situaci řešit teď hned. Všechny tyto věci slouží k vyvolání pocitu urgence, který je důležitým krokem k úspěšnému dotažení obchodu.

Neustále se vzdělávejte

Kdy jste naposledy měli školení? Kdy jste naposledy odložili zaběhlé postupy a zamysleli se nad novými možnostmi a technikami? Iniciativa a nové podněty jsou v dlouhodobém měřítku jedním ze základních pilířů úspěchu v obchodě.

 

-mm-

Some practical advice on how to increase the success rate of your sales meetings

Do you have enough leads and enough meetings, but you aren't happy with your success rate? Do you want to increase your successes, sign more contracts and increase the average volume of your sales? Here are several pieces of practical advice on how to achieve that.

Tailor your offer to your customer

A frequent problem that causes low conversion rates is too little personalization, i.e. adjusting your offer according to the specific needs of the prospect. Try to use universal solutions as little as possible.

Work on your sales script

A quality sales script is essential for success in sales. Work on it continuously and add solutions to new situations you experience. You don't have a sales script? Then start working on it immediately. 

Motivate customers to make their decision immediately

As the HubSpot blog states, ideally, the first meeting with a client should end with signing a contract. At the very least, you should get them to express their opinions and agree on the next, clearly defined, steps of the sales process.

Induce a feeling of urgency

Temporary offers, limited editions or descriptions of what will happen if they don't deal with their situation right now can be used to create a sense of urgency, an important step towards getting to a successful close.

Keep learning

When was the last time you had some training? When was the last time you gave up your usual procedures and thought about new options and methods? Initiative and new impulses are, in the long run, one of the pillars of success in sales.

 

-mm-

    Zdroj: HubSpot Blog - blog na stránkách společnosti HubSpot věnovaný marketingu a obchodu