Prepare an acquisition strategy for 2021

Připravte si akviziční strategii na rok 2021

Letos vládne všude nejistota. Dokonce i organizace, které jsou dnes stále silné a úspěšné, se musí připravit na přizpůsobení svého přístupu na strategické úrovni, aby obstály v roce 2021.

Budujte kulturu získávání zpětné vazby v reálném čase

Z nedávné studie Harvard Business Review vyplynulo, že firmy, které kontaktují potenciální zákazníky do hodiny od obdržení jejich dotazu, zvýší téměř sedmkrát pravděpodobnost nákupu než u ty, které odpovídají byť jen o hodinu později. Kupující v segmentu B2B jsou spotřebiteli také v jejich osobním životě a coby spotřebitelé dnes vyžadují bezprostřednost. Jsme zvyklí na okamžité odpovědi chatbotů v reálném čase. Tomu se musí přizpůsobit i váš přístup.

Obchodníci musí přijmout agilitu

Digitální transformace není novým konceptem – digitální zážitky a online nákupy tady byly už před pandemií. Dokonce i v B2B segmentu. Podle společnosti Forrester se očekává, že tržby B2B elektronického obchodování budou do roku 2023 představovat až 17 % všech prodejů B2B. Vaše firma musí být ve svém přístupu agilní. Zajistěte, aby byl váš prodejní tým připraven prodávat kupujícím na dálku. Identifikujte nová, jedinečná prodejní místa, která uspokojí potřeby měnícího se trhu. Osvojte si digitální a sociální platformy, abyste oslovili také mladší publikum kupujících.

Rozhodování na základě dat

Pro převedení co největšího počtu spotřebitelů na zákazníky a poskytnutí mimořádného zážitku musí ve vašich strategických rozhodnutích hrát důležitou roli data. Vaši prospekti mají přístup ke všem informacím, které potřebují, během několika sekund, takže je obecné emaily nijak neosloví. V roce 2021 bude tedy klíčové přizpůsobení a relevance - ať už jde o hlubší pochopení vašich ideálních kupujících, přizpůsobení vašich následných akcí obohacenými daty nebo použití behaviorální analýzy k identifikaci nejvíce zapojených potenciálních zákazníků.

Business Intelligence a automatizace

Společnost EY nedávno uvedla, že 41 % společností investuje do akcelerace automatizace, aby se připravilo na svět po krizi. Automatizace nebo zdokonalení procesu vyhledávání pomocí výkonného SaaS je spolehlivý způsob, jak vybudovat své obchodní potrubí. Investice do vašeho podnikového webu může být tím nejlepším způsobem. Software pro reverzní sledování IP odhaluje identitu návštěvníků vašeho webu, sleduje jejich chování a poskytuje vám množství dat v reálném čase.

 

-bb-

Prepare an acquisition strategy for 2021

Uncertainty reigns everywhere this year. Even organizations that are still strong and successful today must prepare to adapt their approach at the strategic level to succeed in 2021.

Build a culture of real-time feedback

A recent Harvard Business Review found that companies that contact potential customers within an hour of receiving their inquiry will increase the likelihood of a purchase by almost seven times more than those that respond even an hour later. Buyers in the B2B segment are also consumers in their personal lives, and like  consumers today, demand immediacy. We are used to instant chat responses in real time. Your approach must adapt to this.

Businesses must accept agility

Digital transformation is not a new concept - digital experiences and online shopping were here before the pandemic, even in the B2B segment. According to Forrester, B2B e-commerce revenue is expected to account for up to 17% of all B2B sales by 2023. Your company must be agile in its approach. Make sure your sales team is ready to sell to buyers at a distance. Identify new, unique outlets that meet the needs of a changing market. Adopt digital and social platforms to reach a younger audience of buyers as well.

Decision-making based on data

Data must play an important role in your strategic decisions in order to turn as many consumers as possible into customers and provide an extraordinary experience. Your brochures have to provide access to all the information they need in a matter of seconds, that's why general emails don't work. So in 2021, adaptation and relevance will be key - whether it's a deeper understanding of your ideal buyers, adapting your subsequent actions with data-enriching, or using behavioral analysis to identify the most involved leads.

Business Intelligence and Automation

EY recently said that 41% of companies are investing in accelerating automation to prepare for the post-crisis world. Automating or improving the search process with powerful SaaS is a reliable way to build your business pipeline. Investing in your business website may be the best way. Reverse IP tracking software reveals the identity of your site visitors, tracks their behavior, and provides you with a wealth of data in real time.

-bb-

    Zdroj: Selling Power - online verze amerického časopisu určeného pro ředitele obchodu