5 tips on how to write a business email that doesn't end up in a virtual bin

5 tipů, jak napsat obchodní email, který neskončí ve virtuálním koši

E-mail může být efektivní nástroj v dnešní informačně přehlcené době. Musíte se však naučit, jak se odlišit od konkurence, která cílí na stejného zákazníka. Zde je pár tipů.

Stručnost

Neotevírejte konverzaci obšírnými pozdravy a podbízivým úvodem. Budete působit jako amatér. Klíčem k získání odpovědi je říkat hodně informací jen několika slovy. Jasné a stručné vyjádření vaší zprávy vás okamžitě oddělí od ostatních zástupců.

Načasování je mýtus

Ačkoliv se v mnoha článcích a doporučeních uvádí vhodné načasování rozesílky, ve skutečnosti nic takového obecně neexistuje. Musíte si uvědomit, že vaši příjemci jsou lidé jako vy. Často celý den sedí před svým počítačem, jsou rozptylováni stovkami nedůležitých zpráv v Messengeru a předstírají, že věnují pozornost konferenčním hovorům. Pokud zašlete předmět, který přitahuje pozornost, otevřou jej bez ohledu na denní dobu.

Předmět je stejně důležitý, ne-li více než obsah. Přestaňte se starat o správný čas, zakreslete předmět a odešlete zprávu co nejdříve.

Pokládejte inteligentní otázky

Pokud nepřemýšlíte o svém oboru do všech dílčích aspektů a je to pro vás jen pouhá práce k obživě, budou vaše otázky slabé a ve vašich e-mailech to bude vidět. Kvalita otázek a výzev v emailu bude určovat kvalitu odpovědí. Ptejte se na dobré otázky a získáte dobré odpovědi.

Buďte vytrvalí

V dnešním hlučném světě prodeje buď rozvíjíte svou strategii, nebo vás konkurence nechá za sebou. Nejdůležitější silou, kterou můžete mít, je neustále se učit a vyvíjet. V podnikání vyhrává kdokoli, kdo zadržuje dech nejdéle.

Tip na závěr

Analyzujte poslední e-mail, který jste bezmyšlenkovitě otevřeli. Co vás právě na tomto sdělení zaujalo? Nyní použijte tuto strategii na další zprávu a využijte poznatky pro vaši vlastní strategii.

 

-bb-

5 tips on how to write a business email that doesn't end up in a virtual bin

E-mail can be an effective tool in the Information Age. However, you need to learn how to differentiate yourself from competitors that target the same customer. Here are few tips.

Brevity

Do not open the conversation with extensive greetings and a submissive introduction. That's for amateurs. The key to getting an answer is to give a lot of information in just a few words. A clear and concise statement of will immediately separate you from the other representatives.

Timing is a myth

Although many articles and recommendations give advice on the appropriate timing of distribution, in reality there is generally no such thing. You need to realize that your recipients are people like you. They often sit in front of their computer all day, distracted by hundreds of unimportant messages in Messenger, and pretend to pay attention to conference calls. If you send an object that attracts attention, they will open it regardless of the time of day.

The subject line is just as important, if not more so, than the contents. Stop worrying about the right time, think up an appropriate subject and send the message as soon as possible.

Ask smart questions

If you don't think about your field in all its sub-aspects and it's merely a livelihood for you, your questions will be weak and people will notice it in your e-mails. The quality of the questions and prompts in the email will determine the quality of the answers. Ask good questions and get good answers.

Be persistent

In today's noisy world of sales, you either develop your strategy or your competition leaves you behind. The most important advantage you can have is to constantly learn and develop. In business, anyone who holds their breath the longest wins.

Final tip

Analyze the last email you opened without thinking about it. What interested you about this message? Now apply this strategy to your  next report and use the knowledge for your own strategy.

 

-bb-

    Zdroj: Sales Gravy - mezinárodní komunita profesionálů v oblasti obchodu