Make your brand the one people love

Udělejte z vaší značky "love brand"

Přimět zákazníky, aby vaše řešení vnímali jako nejlepší na trhu, je ve vysoce konkurenčním prostředí náročné. Naučte se sdělovat hodnotu a charakter vaší značky. Jen tak si vyšlapete cestu k srdcím náročné klientely.

Zpráva, kterou sdílíte prostřednictvím emailu, způsob, jakým komunikujete na schůzce, proces, jakým vyřizujete stížnosti, ale pohodlí, které nabízíte klientům definuje vztah, který tvoříte se svými zákazníky. To vše je poselství vaší značky – vědomky i nevědomky – předáváte dále.

Odborníci na branding se shodují, že dříve, než vymyslíte jakoukoli strategii, je potřeba si zjistit, co zákazníky naláká, aby se k vám znovu vraceli a hovořili o vlastních zkušenostech se svými přáteli.

"Dělej to, co děláš, tak dobře, že to budou chtít znovu vidět a přivést své přátele." (Walt Disney)

Nabídněte pohodlí

Pochopte životní styl svého zákazníka a přizpůsobte se mu. Lidé milují pohodlí. Jsme rádi, když si můžeme zajít do obchodu po práci, naopak mimo pracovní dobu si vyřídit osobní záležitosti třeba v bance a nejlépe na dálku.

Zajistěte excelentní zákaznický servis

Je v pořádku účtovat si za svůj produkt trochu víc, pokud můžete poskytnout solidní hodnotu za utracenou sumu. Pamatujte, že zákaznický servis není náklad, ale investice.

Stůjte si za svým produktem

Lidé milují kvalitní značky, protože vědí, co dostanou. Stůjte za svými produkty a službami a podporujte zákazníky, protože jim opravdu chcete pomoci. Pokud mají společnosti zájem pomoci svým zákazníkům, zákazníci u nich rádi utratí v dlouhodobém horizontu více peněz.

Kvalita nesmí kolísat

Zaměstnanci jsou hrdí na to, že pracují pro společnost, která podporuje kvalitní služby a prokazuje to i v praxi. Služba musí být výrazně lepší než služba poskytovaná kýmkoli jiným.

Získejte si srdce zákazníka

Mnoho zákazníků dává přednost značce jen proto, že dělá něco navíc – například přispívá na charitativní projekty. Pokud máte tuto možnost a volné prostředky, využijte je i na podporu vaší značky.

Řešte běžné problémy

Nechte svoji značku vyniknout v oblasti inovací. Nesnažte se překotně vymýšlet zboží nebo služby budoucnosti, které nepokryjí aktuální potřeby zákazníků. Řešte běžné problémy a nabídněte pro ně odpovědi „jednou provždy“.

Chraňte životní prostředí

Dejte svým zákazníkům vědět, že něco děláte a že jsou také součástí tohoto úsilí. Zapojte je, vzdělávejte, jděte příkladem a společně směřujte k zelenější budoucnosti.

Zaručte rychlejší servis

Pokud má vaše společnost prostředky a zdroje, aby byla nejrychlejší, pak to může být způsob, jak přimět zákazníky, aby si vaši značku zamilovali. Překonejte očekávání a poskytněte své služby a produkty v rekordním čase.

Naslouchejte zákazníkům

Nejen nespokojení zákazníci, ale i ti spokojení sdílejí své zážitky se svým okolím. Je to důležitý způsob, jak je ovlivnit, aby šířili pozitivní slova o vašem podnikání. Buďte ostražití, horliví a závislí na zákaznické zkušenosti.

 

Když přimějete zákazníky, aby se zamilovali do vaší značky pro více než jen samotné produkty, které nabízíte, už od vás neodejdou. Pracujte na standardech, které z vás udělají „love brand“.

 

-bb-

Make your brand the one people love

Getting customers to see your solution as the best on the market is challenging in a highly competitive environment. Learn how to communicate the value and character of your brand. This is the only way to win over the hearts of the most exacting clients.

The messages you share via email, the way you communicate in meetings, the process of handling complaints, and the convenience you offer clients defines the relationship you create with your customers. All this is your brand's message - consciously or unconsciously - you pass on.

Branding experts agree that before you come up with a strategy, you need to find out what motivates customers to come back to you and talk about their experiences with friends.

"Do what you do so well that they will want to see it again and bring their friends." (Walt Disney)

Offer convenience 

Understand your customer's lifestyle and adapt to it. People love convenience. We are happy when we can go to the store after work. People generally prefer to take care of personal matters outside of opening hours and online; banking is a good example.

Provide excellent customer service

It's okay to charge a little more for your product if you can provide solid value for the amount spent. Remember that customer service is not a cost, but an investment.

Stand behind your product

People love quality brands because they know what they are getting. Stand by your products and services and support customers because you really want to help them. If companies are interested in helping their customers, their customers will be happy to spend more money in the long run.

The quality can't fluctuate 

Employees are proud to work for a company that supports quality service. Your service must be significantly better than the competition.

Win the your customers' hearts

Many customers love the brand just because they do something extra - for example, they contribute to charitable projects. If you have this opportunity and available resources, use them to support your brand.

Solve common problems

Make your brand stand out in innovation. However, don't try to rush to offer the goods or services of the future that don't meet current customer needs. Solve common problems and offer "once and for all" answers.

Protect the environment

Let your customers know that you are doing something and that they are also part of that effort. Involve them, educate them, lead by example and work together towards a greener future.

Guarantee faster service

If your company has the means and resources to be the fastest, then this may be a way to get customers to fall in love with your brand. Exceed expectations and deliver your services and products in record time.

Listen to customers

Not only dissatisfied customers, but also those who are satisfied share their experiences with others. It's an important to try to influence them to spread positive opinions about your business. Be vigilant, eager and dependent on the customer experience.

 

When you get customers to fall in love with your brand for more than just the products you offer, they don't leave you. Work on standards that will make you a "love brand".

 

-bb-

    Zdroj: Customer Service Manager - americký portál pro manažery zákaznických služeb